Általános Szerződési Feltételek

Szerződés hatálya
 1. Az alábbi általános szerződési feltételek a mindenkori utolsó változat szerint érvényesek a Vevő és a Spectronics Kft. között létrejött üzleti kapcsolatban.
 2. Jogilag érvényes közlések csak írásos megerősítéssel érvényesek előzetes szóbeli megállapodás esetén is.
 3. A vevők általunk írásban el nem ismert eltérő szerződési feltételei nem kötelezőek számunkra.
Ajánlat, visszaigazolás, megrendelés
 1. Az ajánlatok nem jelentenek elkötelezettséget.
 2. A szerződéses elkötelezettség a megrendelés visszaigazolásával jön létre.
 3. A személyi vagy pénzügyi vonatkozásban, fizetési módban, csődeljárás létében történő utólagos változások jogalapot jelentenek a szerződéstől vagy megrendeléstől való visszalépéshez vagy azok feltételeinek módosításához.
 4. A megrendelt árut a visszaigazolásban megadott időpontban külön értesítés nélkül leszállíthatjuk.
 5. A megrendeléshez és/vagy a visszaigazoláshoz csatolt egyéb dokumentumok a megrendelés és/vagy visszaigazolás hivatkozása nélkül nem mérvadók.
Árképzés
 1. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
 2. A termékek árai magyar forintban (HUF) értelmezettek, egyéb megállapodás esetén más pénznem is alkalmazható.
 3. A megrendelés teljesítése közben árakat befolyásoló tényezők (árfolyamváltozás, termelési költség változás) fellépése esetén jogosultak vagyunk az árat módosítani.
 4. A termékek árai alap esetben Spectronics Kft. székhelyén történő, csomagolás nélküli átadásra vonatkoznak, ha egyéb, eltérő feltételek nem kerülnek megadásra.
 5. A kiszállított termékek csomagoló anyagait nem fogadjuk vissza.
Szállítási határidő
 1. A szállítási határidő a visszaigazolás időpontjával indul.
 2. A szállítási határidőt növeli a Megrendelő késedelmes magatartása.
 3. A szállítási határidőt növelhetik előre nem látott – vis major – események.
Visszalépés
 1. Az előre nem látható, a szállítást jelentős mértékben befolyásoló vagy ellehetetlenítő – vis major – események bekövetkezése esetén a vállalkozó visszaléphet a megállapodástól.
 2. A Megrendelő – vis major – események bekövetkezése miatt meghiúsuló szállítás, teljesítés esetén kártérítési igénnyel nem élhet.
 3. A visszalépésről a vállalkozó haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.
Fizetési feltételek
 1. A megrendelésben visszaigazolt fizetési feltételek egyoldalúan nem módosíthatók.
 2. A megrendeléstől eltérő fizetési megállapodások csak írásbeli megerősítéssel érvényesek.
 3. A számla összegét teljes egészében, a megadott határidőre ki kell egyenlíteni.
 4. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel késedelmi kamatként.
 5. A kamatköltségen túli egyéb költségek (ügyvédi felszólítási díj, inkasszó) a késedelmesen fizető Megrendelőt terhelik.
 6. A Megrendelő részszámla fizetési kötelezettségének nem teljesítése esetén a teljes hátralék esedékessé válik, a további szállítások felfüggeszthetők, valamint jogusultak vagyunk a fizetési feltételeket előfizetésre változtatni.
 7. Amennyiben a felek másként nem állapodnak meg, a fizetési határidő 8 nap, átutalásos kiegyenlítássel.
Kockázat és szállítás
 1. A Megrendelő kockázata a kiszállítással (részszállítás esetén is) kezdődik.
 2. Minden áru ellenőrzés után kerül kiszállításra.
 3. Mennyiségi eltérés esetén az 5 munkanapon belül közölt igényeket tudjuk érdemben vizsgálni.
 4. A szállítási sérüléseket és veszteségeket a Megrendelő viseli. Kárát a szállító cégnél tudja érvényesíteni.
 5. A Megrendelő kifejezett kérésére a szállítmányt biztosíthatjuk.
 6. Biztosított szállítmányon bekövetkezett szállítási kárról – a fuvarozó/szállító cég igazolásával – a Megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni.
 7. A káreseményeket bekövetkezésük utáni 5 munkanapon belül tudjuk érdemben kezelni.
Szavatosság
 1. Az általunk szállított áru hibáit írásos bejelentés alapján – garanciális időn belül – saját döntésünk szerint kijavíthatjuk vagy az árut kicserélhetjük.
 2. A bekövetkezett hibákról az ügyfél köteles haladéktalanul írásbeli értesítést küldeni részünkre.
 3. A javítható hibák nem köteleznek bennünket az ár csökkentésére. A kicserélt alkatrészek tulajdonunkba kerülnek, melyeket kérésre visszaszármaztatunk.
 4. A kopó alkatrészek reklamációját csak a kiszállítás után közvetlenül tudjuk figyelembe venni.
 5. A nem jogos reklamáció kapcsán felmerült bevizsgálási költségeket jogosultak vagyunk kiszámlázni, azt a Megrendelő köteles megtéríteni.
 6. Javítás vagy szerviz esetén a szavatosság az elvégzett munkára terjed ki.
Kizáró okok
 1. A Megrendelő vagy harmadik személy által végzett hibás szerelés vagy üzembe helyezés, hanyag kezelés, nem szakszerű kezelés, természetes kopás, nem tervezett behatás, nem engedélyezett változtatás.
Felelősség és elévülés
 1. Felelősségünk a szerződés teljesítésére vonatkozik.
 2. Az általunk szállított készülékek külföldi előírásoknak nem kell, hogy megfeleljenek.
 3. A hibás teljesítésre vonatkozó igény elévül az elutasításunktól számított egy hónapon túl.
 4. Kártérítéssel csak akkor tartozunk, ha a szerződés lényeges pontját sértettük meg vagy durva hanyagságra visszavezethető az általunk okozott hiba.
 5. A kártérítés határa a szerződéskötéskor ismert feltételek szerint okozható kár.
 6. Közvetett kárért, valamint elmaradt haszonért nem felelünk.
Tulajdonjog megtartás
 1. A leszállított eszköz mindaddig tulajdonunkban marad, ameddig annak ellenértékét – egyéb felmerülő költségekkel együtt – ki nem fizették számunkra.
 2. A Vevő fizetésképtelensége esetén jogosultak vagyunk a leszállított árut visszavenni.
 3. A visszavett árut csak az újraértékesíthető vagy hulladék áron tudjuk figyelembe venni, levonva a felmerülő költségeket.
Tulajdonjog, szerzői jog
 1. A Spectronics Kft. által fenntartott weblapok tartalma a cég szellemi tulajdonát képezik, engedély nélkül nem másolhatók, harmadik félnek át nem adhatók.
 2. A letölthető vagy megküldött dokumentumok vagy a Spectronics Kft., vagy a képviselt cégek szellemi tulajdonát képezik, engedély nélkül nem másolhatók, harmadik félnek át nem adhatók.
 3. A Spectronics Kft. által kidolgozott fejlesztések, tervek szellemi termékek, azokra minden jogot fenntartunk.
Visszavásárlás
 1. A megrendelt, leszállított árut csak közös megegyezéssel vesszük vissza. A visszavétellel kapcsolatos költségek a Megrendelőt terhelik.
A teljesítés helye, jogállás
 1. A szállítás és a fizetés teljesítésének helye a Spectronics Kft. székhelye.
 2. Vitás esetek rendezésében a Szegedi Városi Bíróság illetékes.